بازدید از زمین بهارستان و برگزاری جلسه کارشناسی

روز چهارشنبه مورخ 97/09/21 اعضای هیئت مدیره ، بازرسین و مدیر عامل این شرکت تعاونی به اتفاق مدیرعامل شرکت عمران بهارستان از محل پروژه بهارستان بازدید و در جلسه کارشناسی شرکت نمودند.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها