آقای محمدرضا عابدی(نائب رئیس هیئت مدیره)

نام :محمد رضا عابدی

نائب رئیس هیئت مدیره

حوزه تعاونی : هیئت مدیره

سوابق شغلی:

-مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

-عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها