آقای شاهین فولادی(رئیس هیئت مدیره)

نام: شاهین زائری فولادی

سمت: رئیس هیئت مدیره

حوزه تعاونی : هیئت مدیره

تحصیلات عالی: لیسانس مالی

سوابق شغلی:

          -مدیرمالی سازمان جهاد کشاورزی

         -ذی حساب سازمان جهاد کشاورزی

         -مدیر پشتیبانی و رفاه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی

         -معاون مدیرمالی سازمان جهاد کشاورزی

         -مسئول امور مالی شهرستان اصفهان

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها