جلسه با مالکین مجتمع ریحان

بنا به درخواست مدیر عامل این تعاونی جلسه ای در تاریخ 96/05/18 با حضور ایشان و مدیر اداری و مسئول پیگیری اسناد تعاونی مسکن جهاد با مالکین مجتمع 124 واحدی ریحان و نماینده تعاونی مسکن آموزش و پرورش جهت همکاری هر چه بیشتر اعضا در طی روند اخذ پایانکار و سند مالکیت در همان محل برگزار گردید. 

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها