جلسه با اعضا پروژه شهید کشوری در محل پروژه

در مورخه 1396/05/19 جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن و مالکین مجتمع در حال ساخت مینو واقع در شهرک شهید کشوری در محل همان پروژه برگزار گردید تا اعضا از پیشرفت پروژه از نزدیک آگاه و تبادل نظرات صورت گیرد که با استقبال گرم اعضا محترم این پروژه مواجه و برنامه پیشرفت کاری و مسائل مربوطه توضیح داده شد.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها