آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

احتراماً بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می رساند جلسه مجمع عمومی بر اساس ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون ) برگزار می گردد ، لذا از کلیه اعضاء یا وکلای آنان دعوت بعمل می‌ آید در جلسه مذکور شرکت فرمایند .

دستور جلسه :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

2-  برگزاری انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل .

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 .

4- تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان  ( بر اساس آیین نامه مربوطه).

5- تعیین خط مشی آینده تعاونی.

لازم به تاکید است :

الف ) افراد داوطلب جهت مسئولیت بازرسی تعاونی اعم از  اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند از تاریخ انتشار این آگهیحداکثر تا  تاریخ 1396/04/10  ضمن مراجعه به امور اداری تعاونی مسکن واقع در خیابان منوچهری ، فرم تقاضای مربوطه را به همراه مدارک لازم ( حکم کارگزینی ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، کپی مدرک تحصیلی )تکمیل و ارائه نمایند .

ب) طبق ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری ( از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان ) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای   و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و متقاضیان اعطای وکالت در سازمان جهاد کشاورزی به اتفاق نماینده خود  ( وکالت گیرنده ) لازم است از تاریخ 1396/04/19 لغایت 1396/04/21  دراتاق  229   واقع در اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با ارائه کارت شناسائی حضور یابند و همچنین متقاضیان اعطای وکالت در مدیریت شهرستان اصفهان درتاریخ یاد شده به امور اداری تعاونی مسکن مراجعه و متقاضیان اعطای وکالت در شهرستانها می بایست وکالت خود را طبق فرم پیوست که به تائید مدیر جهاد کشاورزی آن شهرستان رسانده و در روز مجمع ارائه نمایند  .

ج ) ارائه کارت شناسایی معتبر اعضاء تعاونی جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی الزامی است .

تذکر : بر اساس ماده 21 آئین نامه  تبصره 3 ماده 33 مجمع عمومی عادی نوبت اول حداقل با حضور نصف به اضافه یک اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت می یابد .

تاریخ جلسه : 1396/04/28

زمان جلسه : ساعت 9 صبح

محل جلسه : سالن مجتمع رفاهی سنبله واقع در چهارراه شیخ صدوق

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها